درمان سرطان حنجره همانطور که می دانید برقراری رابطه بین فردی بین انسان ها از طریق گفتگو ممکن است. حال تصور کنید یگانه راه ارتباطی بین فرادی را از دست دهید. قطعا دنیای خالی از گفتگو بیش از حد کسالت...

بیشتر بخوانید